Over ons

De effecten van de klimaatveranderingen nemen toe en de fossiele reserves worden kleiner. Nieuwe energieconcepten zijn nodig. In het project KlimaEnergie2020 werken partner uit het EUREGIO-gebied samen om op de lange termijn bij te dragen aan de continuïteit van de energievoorziening in de EUREGIO en om een nauwere grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van energie en klimaatverandering te bevorderen.

In de strategische nota “Europa 2020” van de EU en in alle strategische richtlijnen van de INTERREG- en regionale partners in de EUREGIO worden klimaatbescherming en energietransitie (duurzame energie maar ook energie-efficiëntie/energiebesparing) als belangrijke beleidsspeerpunten opgevoerd.

In de EUREGIO zijn in het kader van INTERREG IV A al initiatieven op het gebied van het thema klimaatbescherming en energiebeleid ontplooid. Dit blijkt in het bijzonder uit de INTERREG IV A-projecten “Stoken op streekhout”, “Warm-up” (klimaat- en energiemanagement in gemeenten), “Energieland-Biores”, ”Micro-KWK”(kracht-warmte-koppeling in verbinding met smart grids) en ook “Toekomst passiefhuis“ waarbij het ging om renovatie van bestaande woningen. Deze projecten hebben geleid tot goede resultaten, maar hebben zich uiteindelijk niet verder ontwikkeld dan losstaande projecten zonder onderlinge samenhang. Bij de start van het INTERREG IV A-programma was dit een algemeen geaccepteerde aanpak om überhaupt grensoverschrijdende klimaat-/ energieprojecten met deelname door meerdere partners van beide zijden van de grens van de grond te krijgen. Belangrijk was dat een grensoverschrijdende ontwikkeling op gang kwam.

Mede gezien het EU-subsidiebeleid van de komende tijd, waarin een duidelijke oriëntatie op eenduidig gedefinieerde meetbare resultaten centraal zal staan, is het nu een noodzakelijke randvoorwaarde dat gekozen wordt voor een gestructureerde en onderling beter afgestemde aanpak. Het lijkt vooral van belang dat in de toekomst een nog effectievere grensoverschrijdende transfer van kennis en technologie op het gebied van klimaatbescherming en energiebeleid ontstaat. Dit kan slechts worden bereikt wanneer het thema klimaatbescherming en energiebeleid in de EUREGIO op gestructureerde en gecoördineerde wijze wordt gepland, voorbereid en gerealiseerd. De projecttitel “EUREGIO KlimaatEnergie 2020” geeft dit oogmerk dan ook weer.

Ondersteund door:

prov_overijssel_fc prov gelderland PG-logoA4 FC BL NRW_MWEIMH_CMYK Logo_MW ndsEuregio_FC