Energiehuishouding Huis Bergh

Probleemstelling:

Huize Bergh is een kasteel met een uitgebreide kunstcollectie. Het gehele landgoed is 500 ha met bos, woningen en meerdere gebouwen (kasteel, torens, gastenverblijven, kantoren, muntgebouw).

Aan energiemaatregelen (verwarming, verlichting, airco, vochtigheid) is nog relatief weinig vernieuwd. Aan kunstcollecties worden specifieke eisen gesteld met betrekking tot temperatuur, vochtigheid en licht (sterkte, spectrum). Het energieverbruik is hoog. Energiebesparende maatregelen zijn gewenst

 

Opdrachtomschrijving:

De opdracht is om het totaal aan energieverbruik in kaart te brengen. Daarnaast wordt uitgebreid uitgezocht wat de specifieke klimaateisen zin die worden gesteld aan ruimtes waarin zich kunstcollecties bevinden.(temperatuur, temperatuurschommelingen, vochtigheid, licht).

Aan de hand van het energieverbruik van de laatste jaren , geregistreerd door diverse meters, kan worden afgeleid wat het gebruik van verschillende gebouwen met de verschillende gebruiksfuncties op het complex is geweest. De regelingen van de diverse systemen (of het ontbreken daarvan) worden in kaart gebracht. Van ketels, airco’s en ander verbruikers wordt het rendement beoordeeld.

Kunnen verlichtingssystemen worden verbeterd zodat het energieverbruik wordt teruggedrongen?

Zijn andere vormen van energieopwekking mogelijk en financieel haalbaar c.q aantrekkelijk?

Huis Bergh 1